สั่งสินค้า

วิธีการเช่าWifi และสั่งซื้อ internet prepaid sim card

กรุณาทำรายการเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2วันก่อนวันที่ต้องการเริ่มใช้งาน(พิจารณาจากแตกต่างของเวลา) ในกรณีการเช่าสินค้าเร่งด่วนโปรดติดต่อทางเราโดยตรงโดยการส่งอีเมล์หรือโทรศัพท์มาโดยตรง
 1. กรุณาอ่านเงื่อนไขในการเช่าด้านล่าง
 2. กรุณากรอกแบบฟอร์มการเช่าสินค้า
 3. เราจะทำการส่งหมายเลขการเช่าสินค้าทางอีเมล์
 4. เราจะทำการตรวจสอบสินค้าในสต๊อกและทางเราจะทำการยืนยันการจองพร้อมขั้นตอนการชำระเงินทางอีเมล์
 5. กรุณาทำการชำระโดยเครดิตการ์ด
 6. รับสินค้าของท่านที่ญี่ปุ่น

ข้อมูลสำคัญ

หลังจากที่ท่านได้สั่งสินค้า เราจะทำการส่งสำเนาการสั่งสินค้าไปใหท่านภายใน5นาที

ในกรณีที่ไม่ได้รับเอกสารใดๆกรุณาติดต่อมาทางเราโดยอีเมล์ทันที

- ในกรณีที่สั่งสินค้าเร่งด่วน:

ในกรณีสินค้าที่จะต้องทำการส่ง ณ ที่ คิวชู ฮอกไกโด(ฟุกุโอกะและซัปโปโร) สินค้าจะต้องถูกส่งล่วงหน้าอย่างน้อย2-3วัน

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับสินค้าอย่างแน่นอนทางเราจะทำการส่งสินค้าล่วงหน้า1วันก่อนวันรับสินค้าจริง ลูกค้าที่ประสงค์ที่จะรับสินค้าก่อนล่วงหน้า1วันก็สามารถทำได้

ยินยอมเงื่อนไขในการเช่า *

สัญญาการเช่า

ระยะเวลาในการเช่า

วันที่เริ่มเช่า (Rental Start Date)*

(MM/DD/YYYY)

วันที่สิ้นสุดการเช่า (Rental End Date)*
(กรุณาส่งคืนสินค้าภายใน3วัน)

(MM/DD/YYYY)

จำนวนสินค้าที่จะเช่า

Select rental items

Premium Wifi 75M Unlimited/Wide Area
Super Premium Wifi 187M Unlimited/High speed
Ezy go wifi 4G 165Mbps/ one price
Extra Battery
Internet Prepaid SIM Card Micro
Internet Prepaid SIM Card Nano
รวมระยะเวลาในการเช่า

ข้อมูลผู้สมัคร

เพศ (Gender)* Mr. Ms.
ชื่อ (First Name)*
นามสกุล (Last Name)*
ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address)*
อำเภอและจังหวัด (City and state)*
ประเทศ (Your Country)*
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)* + เริ่มต้นจากรหัสประเทศ
อีเมล์*
ยืนยันอีเมล*

ข้อมูลผู้รับสินค้า-สถานที่จัดส่ง ในญี่ปุ่น (กรอกชื่อ นามสกุลให้ตรงตามชื่อในหนังสือเดินทางของผู้รับสินค้า)
โรงแรม, สถานที่ทำงาน, บ้าน, หรือสนามบิน ในญี่ปุ่น

ในกรณีที่ต้องการรับที่บ้านหรือโรงแรม กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง:
ที่อยู่, ชื่อโรงแรม เบอร์โทรศัพท์ (โดยชื่อผู้รับสินค้าจะต้องตรงกับชื่อผู้จองที่พัก มิฉะนั้นโรงแรมอาจปฏิเสธการรับฝากสินค้า)

ในกรณีที่ท่านต้องการรับที่สนามบินกรุณากรอก ข้อมูลด้านล่าง:
ชื่อสนามบิน เทอรมินอลที่ถึง วันที่ถึงและหมายเลขเที่ยวบิน

ชื่อ (First Name)* (ตรงตามหนังสือเดินทาง/Passport)

ในกรณีที่ต้องการรับบริการสินค้าที่โรงแรม กรุณากรอกชื่อเดียวกันที่ท่านได้ใช้จองห้องพักที่โรงแรม
และถ้าท่านมาพร้อมกับกรุ๊ปทัวร์กรุณากรอกชื่อของกรุ๊ปทัวร์

นามสกุล (Last Name)* (ตรงตามหนังสือเดินทาง/Passport)
ชื่อโรงแรมหรือสนามบิน (Hotel name or Airport)
ที่อยู่ของโรงแรมหรือเทอรมินอลของสนามบิน (Hotel Address or Airport terminal)
เมืองที่ตั้งโรงแรม หรือ วันที่ถึง (City of Hotel or Arrival date)
หมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมหรือหมายเลขเที่ยวบิน (Hotel Phone number or Flight no.)
หมายเลขโปรโมชั่น (ถ้ามี)
คำถามและความคิดเห็น (Question or comment)

Submit Order

ข้อตกลงในการเช่า

ข้อตกลงนี้ใช้สำหรับบุคคลที่ทำการเช่าอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตผู้เช่าจะต้องเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด

 1. สินค้าที่ให้บริการเช่ายืมหมายถึงอุปกรณ์ใดๆที่มีชื่อในรายชื่อสัญญาเช่าแต่ไม่ได้จำกัดไปถึงเครื่องจำหน่ายเครื่องแปลงสัญญาณ ซิมการ์ด และซีดี
 2. สำหรับผู้เช่าใช้บริการจะมีอำนาจใช้เฉพาะส่วนบุคคลและไม่สามารถให้ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาติให้เช่าต่อและขาย สินค้าทุกชนิดต้องถูกใช้ให้ถูกต้องตามกฏหมาย
 3. สัญญาฉบับนี้เริ่มทันทีที่ Lets Internet JP LLCได้รับการชำระเงินจากลูกค้า
 4. ราคาค่าเช่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญาการเช่าที่ถูกตั้งเอาไว้ในสัญญา
 5. ค่าบริการเช่าสัญญาณถูกคิดรวมกับค่าเช่าสินค้าไว้แล้ว
 6. การยกเลิกสัญญาการเช่าสินค้าจะต้องทำก่อนเวลา7โมงเช้าตามเวลาในประเทศญี่ปุ่นภายในเวลา3วันก่อนการเริ่มเช่าใช้บริการ ในกรณีดังกล่าวจะไม่ค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีการยกเลิกใดๆก็ตามหลังจากกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับในการยกเลิกค่าขนส่งเป็นเงินจำนวน1000เยน
 7. การถ่ายโอนสินค้าหมายถึงสินค้าใดๆก็ตามที่ถูกส่งถึงผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
 8. วันในการเช่าบริการหมายถึงวันที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรับอุปกรณ์ในสถานที่ๆลูกค้าระบุไว้ การสิ้นสุดการเช่าบริการคือ วันสุดท้ายที่ลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการ ลูกค้าจะต้องคืนสินค้าก่อนเที่ยงวันหลังจากวันสิ้นสุดการเช่า์
 9. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นตามขบวนการกฏหมายในกรณีที่สัญญายังไม่มีสิ้นสุดหรือการประพฤติที่ผิดนอกเหนือสัญญาที่ได้ทำไว้แต่แรก
 10. ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ให้เช่าได้เกิดความเสียหายหรือสูญหายภายในระยะเวลาที่ได้ทำสัญญาโดยที่ลูกค้าจะถูกปรับตามราคาที่ Lets Internet JP LLC ได้ตั้งเอาไว้ .
  - Wifi: 30,000JPY
  - สายชาร์จ หรือ อแดปเตอร์: 1,000JPY
 11. ลูกค้าต้องทำการแจ้งทางบริษัท Lets internet JP LLC ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เช่าเกิดความเสียหาย หรือ สูญหาย พร้อมกับดำเนินตามขั้นตอนต่อไป
 12. Lets Internet JP LLC สามารถยกเลิกการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ได้ทำตามสัญญา อาทิ เช่นไม่ได้คืนอุปกรณ์ ตามที่ได้สัญญาเอาไว้หรือแจ้งข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงในใบสัญญาหลังจากได้ยกเลิกการให้บริการอาจจะติดต่อลูกค้าให้ส่งอุปกรณ์ที่เช่ากลับคืนและลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งเอง
 13. ลูกค้าต้องคืนอุปกรณ์ตามข้อตกลงในเว็บไซด์และต้องส่งอุปกรณ์คืนทันทีที่บริษัทเรียกคืนอุปกรณ์ หากไม่คืนอุปกรณ์หรือคืนล่าช้าโดยไม่มีการแจ้งขยายเวลาเช่าล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน 1,500เยนต่อวัน และในกรณีที่เครื่องได้รับความเสียหาย ลูกค้าต้องเสียค่าปรับเต็มราคาเพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องที่ได้รับความเสียหาย
 14. การชำระจะต้องทำตามที่บริษัทได้กำหนด ถ้าไม่ทำตามบริษัทจะปรับ15%จากราคาปกติในช่วงสุดท้ายของบริการและถ้าเกิดค้างค่าชำระทางบริษัทก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากลูกค้า
 15. สัญญานี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น
 16. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือหายสาบสูญที่เกิดจากเหตุการณ์ เช่น สงคราม ก่อการร้าย จลาจล นัดหยุดงาน ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด)และปัญหาอื่นๆ